Jesteś tutaj

Projekty zakończone

OPUS 16: "Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego"
HORIZON 2020 "European infrastructure for spectroscopy, scattering and imaging of soft mater (EUSMI)"
OPUS 13 "Elektrochemiczne sterowanie chemicznym składem i strukturą materiałów GOF i kompozytów RGO-metal w celu zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych wodoru"
OPUS 8 „System dostarczania tlenku azotu do zastosowań biomedycznych”
OPUS 8 „Kwantyfikacja natlenienia tkanek nowotworowych mierzonych techniką BOLD-MRI-kalibracją z oxymetrią EPRI”
OPUS 8 „Nanostruktury metali (Au, Fe, Co, Ni, stopy Heuslera) i tlenków metali przejściowych na epitaksjalnym grafenie: struktura i właściwości”
OPUS 6 „Przestrzenna organizacja nanocząstek za pomocą polimerowych układów samoorganizujących”
SONATA 7 „Nowe metody modyfikacji polidopaminy do syntezy multimodalnych nanomateriałów”
SONATA 7 „Fabrykacja i zbadanie właściwości strukturalnych faz MAX oraz struktur MXenes na przykładzie węglików tytanu otrzymanych na nanomateriałach węglowych”
HOMING "Kryształy fononiczne do zastosowań w nano-urządzeniach kontrolujących przepływ ciepła i dźwięku"
PRELUDIUM 12 "Wpływ terapeutycznych komponentów na wydajność kontrastowania paramagnetycznego układu liposomalnego w obrazowaniu MRI"
PRELUDIUM 12 "Projektowanie i fabrykacja matryc o określonej topografii na bazie polimerów i nanostruktur węglowych do wzrostu i różnicowania neutralnych komórek macierzystych"
PRELUDIUM 11 "Ultracienkie warstwy i wyspy tlenku żelaza FeO(111) na Ru(0001) jako modelowe katalizatory reakcji utleniania CO do CO2"
PRELUDIUM 10 "Otrzymywanie cienkich warstw faz MAX Tin+1AlCn metodą fizycznego osadzania par z wykorzystaniem wiązki elektronowej"
PRELUDIUM 9 „Osadzanie cienkich warstw molibdenianu gadolinu techniką PLD - badanie ich właściwości multiferroicznych”
PRELUDIUM 9 „Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych jako potencjalnych systemów dostarczania leków w chorobach naczyń”
MINIATURA 3 "Heterostruktury typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjalne nowe biomarkery i środki kontrastujące"
MINIATURA 3 "Otrzymywanie i charakterystyka materiałów typu SILP (supported ionic liquids phase) o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnych"
MINIATURA 3 "Synteza mobilnych materiałów MOF"
MINIATURA 1 "Optymalizacja syntezy oraz procesu separacji wielkości jednościennych nanorurek węglowych"
MINIATURA 1 "Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metali"
MINIATURA 1 "Funkcjonalizacja grafenowych kropek kwantowych za pomocą ligandów specyficznie rozpoznających komórki nowotworowe"
MINIATURA 1 "Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych"
Projekt MNiSW "Rozwój nowych dwuwymiarowych materiałów tlenkowych i hetero struktur"
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki "Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego"
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (MCNBM)
„Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie” (PBS1/A9/13/2012)
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) „The PhD Programme in nanoscience and nanotechnology”
Interdyscyplinarne studia doktoranckie
„Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli Studi di Trieste”
Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM
SoftComp NoE (Network of Excellence)
ESMI, European Soft Matter Infrastructure
Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent Magnets: NANOMAG
OPUS 3 "Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej"
SONATA 6 „Badanie właściwości optycznych i elektrycznych elektroprzędzonych nanowłókien ceramicznych i nanorurek węglowych jako materiałów do konstrukcji sensorów i biosensorów"
IUVENTUS+ „Nanowarstwy ZnO/ZnS do projektowania tranzystorowych układów biodetekcyjnych”
Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej w widzeniu obuocznym ludzi

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl