Jesteś tutaj

Projekty

SONATA 18: „Opracowanie i charakterystyka nowego biotuszu do wytwarzania drukowanych 3D biosztucznych protez pulsacyjnych do zastosowań w inżynierii tkankowej – PulsBioInk”
OPUS 22: "Śledzenie wpływu senescencji komórek na tworzenie nowotworowych komórek macierzystych w warunkach in vitro z wykorzystaniem systemu reporterowego opartego na nanocząstkach""
SONATINA 7: "Hybrydowe nanokompozyty na bazie nanocząstek złota jako obiecujące materiały fotoaktywne do skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej – HyPhoto2"
PRELUDIUM 20: "Opracowanie i dostrojenie chemiczne nowatorskich, ultracienkich membran z polidopaminy o strukturze 2D"
SONATA BIS-10 „Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody”
OPUS-19 „Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do wykrywania biomarkerów raka”
OPUS 18: "Zrozumienie roli międzywierzchni nanostruktur polidopaminy i półprzewodnika w procesie fotokatalitycznego rozszczepienia wody"
OPUS 18 "Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów stałociałowych"
Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T
SONATA 17: "Flexoelektryczność w fotokatalizie: fotoflexokataliza – FlexPho2"
OPUS 17: "Badania losu zaawansowanych nośników polimerowych in vitro i formowania się korony białkowej na ich powierzchni"
SONATA 14 "Zastosowanie biomimetycznych pokryć w zaawansowanej terapii raka wątroby"
PO WER "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"
FIRST TEAM "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties"
LIDER "Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej"
HORIZON 2020 (RISE-2017) "Novel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection"
OPUS 13 „Badanie złożonych procesów makromolekularnych z wykorzystaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych” (konsorcjum)
Small Grant Scheme 2020 (w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021) – „Wielofunkcyjne tubki z wzorem rowków dla zwiększenia regeneracji obwodowego układu nerwowego po urazach”
OPUS 12 „Samoorganizujące się nanocząstki magnetyt/srebro: potencjał biomedyczny i analiza mikrostruktury”
SONATA BIS 6 "Kubosomy-nanocząstki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania"
SONATA 12 "Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-214 (3'-hydroksy-3,4,5,4'tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii raka jajnika"
SONATA 12 "Właściwości transportowe grafenowych zaworów spinowych z kontaktami ze stopów Heuslera"
SONATA 11 "Analiza właściwości magnetycznych dwu- i trój- wymiarowych struktur tlenku grafenu"
SONATA 11 "Badanie właściwości biofotoniczny oraz electronowych nowych nanokompozytów porowaty krzem - tlenek cynku "
SONATA 11 "Liposomalne systemy typu "theranostic" wykorzystywane w obrazowaniu magnetycznorezonansowym i terapii fotodynamicznej - badania in vitro"
SONATINA 2: "Cienkie wastwy ceramiczne stopów wysokiej entropii otrzymywane metodą hybrydycznego impulsowego rozpylania magnetronowego wysokiej mocy oraz rozpylania magnetronowego stałoprąndowego: projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości funkcjon
UWERTURA 2: "Heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D"
PRELUDIUM 12 “Nowe nanokompozyty oparte na nanostrukturach krzem/tlenek metalu (TiO2, ZnO) dla wydajnej produkcji wodoru poprzez fotoelektrochemiczne rozszczepienie wody”
Miniatura 4: „Ocena internalizacji i wewnątrzkomórkowej lokalizacji nanocząstek teranostycznych za pomocą korelacyjnej mikroskopii świetlno-elektronowej"

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl