Jesteś tutaj

O CNBM


Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), o statusie jednostki naukowej od 2018 roku, powołaną w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Poznańską i rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku.
Głównym celem CNBM jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze nanonauki i nanotechnologii w ujęciu interdyscyplinarnym na poziomie doktoranckim, a także magisterskim. Interdyscyplinarny profil działalności CNBM opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii. Problematyka badawcza realizowana w CNBM obejmuje wytwarzanie oraz pełną charakterystykę nanomateriałów oraz badanie ich potencjału aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz inżynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i magazynowaniu energii, katalizie, sensorach i nanoelektronice.

Infrastruktura CNBM (budynek, laboratoria i wyposażenie) zostały sfinansowane w ramach kluczowego projektu Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne”.

Nasz potencjał
  • laboratoria z unikatową aparaturą badawczą o wartości 90 mln złotych;
  • współpraca z kadrą naukową obejmująca ponad 20 profesorów z UAM i uczelni partnerskich oraz 25 profesorów zagranicznych uczelni partnerskich;
  • kadra naukowa obejmująca ponad 30 pracowników ze stopniem naukowym doktora z zakresu fizyki i biofizyki, chemii, nauk biologicznych, nauk technicznych, medycyny;
  • doktoranci, w tym ponad 40 doktorantów realizujących interdyscyplinarne prace doktorskie objemujace tematykę nanonauki i nanotechnologii;
  • studenci, w tym 150 studentów studiów magisterskich, odbywających zajęcia dydaktyczne w laboratoriach CNBM, realizujących projekty magisterskie oraz biorących udział w seminariach magisterskich;
  • sieć naukowa, skupiająca obecnie ponad 40 zagranicznych i krajowych partnerskich ośrodków naukowych współpracujących z Centrum w zakresie wspólnego aplikowania o granty, przyjmowania doktorantów na staże, wymiany naukowej, organizacji konferencji i seminariów naukowych;

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.