Pracownia Mikroskopii Optycznej


I. Obrazowanie znakowanych fluorescencyjnie próbek metodą laserowej skaningowej mikroskopii fluorescencyjnej

 • Czas: 10 h
 • Prezentacja na żywo obrazów uzyskiwanych za pomocą tradycyjnej mikroskopii świetlnej oraz fluorescencyjnej z użyciem okularu i kamery. Omówienie problemów związanych z uwidocznieniem preparatu, rozdzielczością i głębią ostrości.
 • Omówienie zasady działania fluorescencyjnego skaningowego mikroskopu konfokalnego (FSCM). Definicja objętości konfokalnej, jej powiązanie z aperturą numeryczną, głębią ostrości.
 • Prezentacja obrazów uzyskanych z FSCM i porównanie z obrazami z mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej. Granice dyfrakcyjne rozdzielczości FSCM i mikroskopu świetlnego.
 • Wprowadzenie pojęcia czasu życia fluorescencji, pomiar czasu życia dla barwnika w roztworze. Różnicowanie obrazu na podstawie czasu życia fluorescencji (FLIM) – prezentacja techniki. Omówienie zalet i ograniczeń.
 • Potencjał techniki FRET w obrazowaniu – omówienie i prezentacja na żywo (w miarę uzyskania świeżych lub trwałych preparatów).
 • Wizualizacja ruchów Browna na przykładzie obserwacji ruchu dużych cząsteczek znakowanych fluorescencyjnie.
 

II. Pomiar współczynnika dyfuzji fluoroforów metodą spektroskopii korelacji fluorescencji (FCS).

 • Czas: 10 h
 • Wstęp teoretyczny dotyczący: 
  • zjawiska dyfuzji własnej (samodyfuzji)
  • geometrii eksperymentu FCS
  • funkcji korelacji fluktuacji sygnału fluorescencji pochodzącego od dyfundujących cząsteczek fluoroforu
  • biochemicznych i fizycznych zastosowań pomiarów FCS
  • porównania z innymi technikami pomiaru współczynników dyfuzji (NMR, DLS)
 • Pomiar czasów dyfuzji wzorcowych fluoroforów (kalibracja)
 • Badanie wiązania (specyficznego lub niespecyficznego) barwników lub znakowanych ligandów do większych obiektów (białka, micele)
 • Pomiar zależności współczynnika dyfuzji fluoroforu od stężenia zawiesiny.
 • Pomiar współczynnika dyfuzji w matrycach żelowych (żel poliakrylamidowy, soczewka kontaktowa)
 

III. Techniki ekstremalne na bazie konfokalnych mikroskopów fluorescencyjnych (wzbudzanie dwufotonowe, TIRF, STED)

 • Czas: 10h
 • Wstęp teoretyczny dotyczący wzbudzania dwufotonowego w układzie poziomów wirtualnych i rzeczywistych.
 • Prezentacja obrazów uzyskanych przy wzbudzaniu dwufotonowym. Pokazanie wpływu gęstości mocy na wydajność zjawiska. Regulacja zarówno mocą lasera jak i wielkością ogniska (różne obiektywy)
 • Całkowite wewnętrzne odbicie, efekt naskórkowy – wprowadzenie teoretyczne
 • Pokaz dyfuzji dużych fluoroforów przy dnie metodą TIRF. W przypadku dostępności preparatu błony z wbudowanymi fluorofortami możliwość obserwacji ruchów Browna w 2D.
 • Przekraczanie dyfrakcyjnych barier rozdzielczości mikroskopu – wstęp teoretyczny.
 • Pokaz techniki STED – superrozdzielczość.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.