Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

28.09.2018
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z partnerami, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską ogłasza nabór uzupełniający na: „Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii”

 Studia będą realizowane i finansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.
 
Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.
 
Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.
 
Tematyka badawcza projektów doktoranckich będzie zawierała się w czterech zagadnieniach tematycznych dotyczących nanotechnologii w następujących obszarach:
 
1. diagnostyka i terapia,
2. sensory/biosensory,
3. inżynieria genetyczna,
4. fizykochemia powierzchni.
 
Termin składania dokumentów, wyłącznie w wersji elektronicznej:
06 października 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl
Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne)
 
 
Informacje szczegółowe
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci z Polski oraz z zagranicy (ze znajomością j. polskiego), legitymujący się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub innym równorzędnym, w dziedzinie fizyki, chemii, biologii lub pokrewnej, uzyskanym w Polsce lub w innym kraju, lub laureaci "Diamentowego Grantu".
 
Kandydaci po zakwalifikowaniu się do programu zrealizują cały cykl studiów doktoranckich, które zakończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
 
 
Warunki formalne przyjęcia, dotyczące dostarczenia dokumentów:
 
 • formularza zgłoszeniowego (załącznik);
 • listu motywacyjnego;
 • skanu dyplomu ukończenia studiów;
 • zwięzłego autoreferatu, dotyczącego poniżej wymienionych kryteriów premiujących;
 • dokumentu potwierdzającego średnią ocen (minimum 4,0) uzyskanych z egzaminów podczas studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich);
 • opinii promotora pracy magisterskiej
 
Dodatkowo:
 • dobra znajomość języka angielskiego (weryfikacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • posiadanie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do realizacji programu studiów doktoranckich.
 
 
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną kryteria premiujące:
 • osiągnięcia naukowe (w szczególności publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, zgłoszenia patentowe i patenty);
 • udział w programach wymiany międzynarodowej;
 • udział w stażach lub praktykach naukowych lub przemysłowych związanych z dyscypliną studiów doktoranckich;
 • udział w projektach badawczych;
 • udział/doświadczenie w zakresie działań popularyzujących naukę;
 • ukończenie drugiego kierunku studiów;
 • uzyskanie „Diamentowego Grantu”.
 
Aktualne informacje o programie dostępne są na stronie: www.cnbm.amu.edu.pl
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.