OFERTA PRACY W PROJEKCIE SONATA BIS 6 DLA DOKTORANTA

10.12.2018
Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności dla obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.

Nazwa stanowiska: Doktorant 
Obszar badań: Nanotechnologia/Badania strukturalne materii miękkiej/Biofizyka
Sposób wynagradzania: stypendium naukowe dla doktoranta
Kwota stypendium: 3 000 PLN
Oczekiwana data rozpoczęcia pracy: luty 2019
Okres zatrudnienia: 30 miesięcy (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy)
Instytucja: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
Kierownik projektu: dr Grzegorz Nowaczyk
Tytuł projektu: Kubosomy - nanocząstki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania

Doktorant będzie zaangażowany  w badania z zakresu fizyki materii miękkiej nad układami samoorganizującymi w odniesieniu do ich przyszłych zastosowań w aplikacjach medycznych.  Zadaniem doktoranta będzie analiza struktury i charakteryzacja przemian fazowych układów ciekłokrystalicznych za pomocą metod fizykochemicznych takich jak np. spektroskopia NMR oraz obrazowanie MR i mikroskopia elektronowa.
Badania będą prowadzone w interdyscyplinarnym zespole składającym się z chemików, biologów
i fizyków na unikatowej aparaturze badawczej.
Oczekiwania wobec kandydatów:
- ukończone studia magisterskie z zakresu nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych,
- dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
- dorobek naukowy (konferencje, publikacje, szkolenia).
Jeśli kandydat aktualnie nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich przeprowadzony zostanie dodatkowy egzamin wstępny na studia doktoranckie. 
 
Lista wymaganych dokumentów:
- CV z uwzględnieniem publikacji i prezentacji/wykaz osiągnięć naukowych,
- kopia dyplomu magisterskiego,
- list referencyjny od opiekuna naukowego.
Adres przesyłania zgłoszeń: nowag@amu.edu.pl, kontakt tel. 61 829 67 00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.01.2019
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
 
Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy znajdującą się pod adresem: LINK
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.