Jesteś tutaj

Projekty

SONATA 14 "Zastosowanie biomimetycznych pokryć w zaawansowanej terapii raka wątroby"
PO WER "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"
FIRST TEAM "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties"
LIDER "Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej"
HORIZON 2020 "European infrastructure for spectroscopy, scattering and imaging of soft mater (EUSMI)"
HORIZON 2020 (RISE-2017) "Novel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection"
OPUS 13 "Elektrochemiczne sterowanie chemicznym składem i strukturą materiałów GOF i kompozytów RGO-metal w celu zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych wodoru"
OPUS 13 „Badanie złożonych procesów makromolekularnych z wykorzystaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych” (konsorcjum)
OPUS 12 „Samoorganizujące się nanocząstki magnetyt/srebro: potencjał biomedyczny i analiza mikrostruktury”
SONATA BIS 6 "Kubosomy-nanocząstki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania"
SONATA 12 "Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-214 (3'-hydroksy-3,4,5,4'tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii raka jajnika"
SONATA 12 "Właściwości transportowe grafenowych zaworów spinowych z kontaktami ze stopów Heuslera"
SONATA 11 "Analiza właściwości magnetycznych dwu- i trój- wymiarowych struktur tlenku grafenu"
SONATA 11 "Badanie właściwości biofotoniczny oraz electronowych nowych nanokompozytów porowaty krzem - tlenek cynku "
SONATA 11 "Liposomalne systemy typu "theranostic" wykorzystywane w obrazowaniu magnetycznorezonansowym i terapii fotodynamicznej - badania in vitro"
SONATINA 2: "Cienkie wastwy ceramiczne stopów wysokiej entropii otrzymywane metodą hybrydycznego impulsowego rozpylania magnetronowego wysokiej mocy oraz rozpylania magnetronowego stałoprąndowego: projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości funkcjon
UWERTURA 2: "Heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D"
PRELUDIUM 12 “Nowe nanokompozyty oparte na nanostrukturach krzem/tlenek metalu (TiO2, ZnO) dla wydajnej produkcji wodoru poprzez fotoelektrochemiczne rozszczepienie wody”

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl