Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

11.01.2018
Studia będą realizowane i finansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz  z partnerami, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza nabór na:
 
„Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii”
 
Studia prowadzone będą od 1 marca 2018 r. i obejmą pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.
 
Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych,  konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.
 
Tematyka badawcza projektów doktoranckich będzie zawierała się w czterech zagadnieniach tematycznych dotyczących nanotechnologii w następujących obszarach:
 1. diagnostyka i terapia,
 2. sensory/biosensory,
 3. inżynieria genetyczna,
 4. fizykochemia powierzchni.
Termin składania dokumentów, wyłącznie w wersji elektronicznej: 24 stycznia 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: od 25 stycznia do 7 lutego  2018 r.

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 12 lutego 2018 r.


Informacje szczegółowe:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci z Polski oraz z zagranicy (ze znajomością j. polskiego), legitymujący się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub innym równorzędnym, w dziedzinie fizyki, chemii, biologii lub pokrewnej, uzyskanym w Polsce lub w innym kraju, lub laureaci "Diamentowego Grantu".
 
Kandydaci po zakwalifikowaniu się do programu zrealizują cały cykl studiów doktoranckich, które zakończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
 
Warunki formalne przyjęcia, dotyczące dostarczenia dokumentów:
 • formularza zgłoszeniowego (załącznik);
 • listu motywacyjnego;
 • skanu dyplomu ukończenia studiów;
 • zwięzłego autoreferatu, dotyczącego poniżej wymienionych kryteriów premiujących;
 • listu motywacyjnego;
 • dokumentu potwierdzającego średnią ocen (minimum 4,0) uzyskanych z egzaminów podczas studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich);
 • opinii promotora pracy magisterskiej.
Dodatkowo:
 • dobra znajomość języka angielskiego (weryfikacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • posiadanie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do realizacji programu studiów doktoranckich.
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną kryteria premiujące:
 • osiągnięcia naukowe (w szczególności publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, zgłoszenia patentowe i patenty);
 • udział w programach wymiany międzynarodowej;
 • udział w stażach lub praktykach naukowych lub przemysłowych związanych
  z dyscypliną studiów doktoranckich;
 • udział w projektach badawczych;
 • udział/doświadczenie w zakresie działań popularyzujących naukę;
 • ukończenie drugiego kierunku studiów;
 • uzyskanie „Diamentowego Grantu”.

Formularz zgłoszeniowy poniżej:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.