Nabór uzupełniający na "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"

08.05.2018
Zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.
Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.
 
Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/mc, wezmą udział w stażach zagranicznych, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.
 
Tematyka badawcza projektów doktoranckich będzie zawierała się w czterech zagadnieniach tematycznych dotyczących nanotechnologii w następujących obszarach: 
 
1. diagnostyka i terapia,
2. sensory/biosensory,
3. inżynieria genetyczna,
4. fizykochemia powierzchni.
 
Termin składania dokumentów, wyłącznie w wersji elektronicznej: 22 maja 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl
Termin rozmów kwalifikacyjnych: od 23-26 maja  2018 r.
 
Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.
 
Szczegóły na stronie : www.cnbm.amu.edu.pl


Szczegóły:
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci z Polski oraz z zagranicy (ze znajomością j. polskiego), legitymujący się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub innym równorzędnym, w dziedzinie fizyki, chemii, biologii lub pokrewnej, uzyskanym w Polsce lub w innym kraju, lub laureaci "Diamentowego Grantu".
Kandydaci po zakwalifikowaniu się na program zrealizują cały cykl kształcenia, który zakończy się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
 
 
Warunki przyjęcia:
 • wysoka średnia ocen (minimum 4.0) uzyskanych z egzaminów podczas studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • list motywacyjny Kandydatki/Kandydata
 • opinia promotora pracy magisterskiej
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do realizacji programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich;
 
Dodatkowo, w procesie rekrutacji uwzględnione zostaną kryteria premiujące:
 • osiągnięcia naukowe (w szczególności publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, zgłoszenia patentowe i patenty);
 • udział w programach wymiany międzynarodowej;
 • udział w stażach lub praktykach naukowych lub przemysłowych związanych
  z dyscypliną studiów doktoranckich;
 • udział w projektach badawczych;
 • udział/doświadczenie w zakresie działań popularyzujących naukę;
 • ukończenie drugiego kierunku studiów;
 • uzyskanie „Diamentowego Grantu”.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.