Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Przewodniczący Rady Naukowej i Rady CNBM
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Fizycznych, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2001
Profesor Nadzwyczajny na Wydziale Fizyki, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2003
Profesor Nauk Fizycznych, 2010
+48 61 829 5085
rysznas@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Spektroskopia optyczna
 • Fotofizyka
 • Fizyka procesu widzenia
Kompetencje i zadania prorektorskie:
 • planowanie i koordynacja badań naukowych Uniwersytetu
 • projekty badawcze, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne
 • aparatura naukowo-badawcza
 • studia III stopnia (doktoranckie) – z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego w II instancji
 • prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów II instancji
 • współpraca międzynarodowa, koordynacja wymiany naukowej pracowników
 • współpraca naukowa z innymi uczelniami (w tym uczelniami m. Poznania)
 • nadzór nad uniwersyteckimi centrami naukowymi
 • nadzór nad Centrum NanoBioMedycznym oraz Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii
 • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Nauki (KRUP) oraz w konferencjach naukowych
 • nadzór nad Działami Współpracy z Zagranicą, Nauki i Programów Krajowych, Programów Europejskich, Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich
 • nadzór nad Ogrodem Botanicznym oraz Uniwersyteckim Parkiem Historii Ziemi
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów
 • koordynacja wdrażania postanowień Europejskiej Karty Naukowca

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.