SONATINA 2: "Cienkie wastwy ceramiczne stopów wysokiej entropii otrzymywane metodą hybrydycznego impulsowego rozpylania magnetronowego wysokiej mocy oraz rozpylania magnetronowego stałoprąndowego: projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości funkcjon

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr Oleksandr pshyk
Budżet: 
813 845,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
01.10.2018
Czas trwania: 
36 miesięcy
Numer umowy: 
2018/28/C/ST5/00476

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie cienkich warstw stopów ceramicznych wysokiej entropii (HEAC) w oparciu o stopy (TiZrHfVNb) i (TiZrHfVNbTa), poprzez zastosowanie techniki hybrydowego współrozpylania magnetronowego (HIPIMS/DCMS) z jednoczesnym zastosowaniem impulsowego rozpylania magnetronowego wysokiej mocy (ang. High-Power Impulse Magnetron Sputtering) oraz stałoprądowego rozpylania magnetronowego (ang. Direct Current Magnetron Sputtering), a także optymalizacja procesu wytwarzania oraz charakteryzacja właściwości strukturalnych, mechanicznych, trybologicznych i fizycznych otrzymanych warstw stopów. Przedmiotem badania będą mechanizm stabilizacji, limit rozpuszczalności domieszkowanych pierwiastków Al i Si, przemiany fazowe, stabilność termiczna, odporność na utlenianie, twardość i wiązkość oraz odporność na zużycie. Opracowanie podstaw mechanizmu stabilizacyjnego systemów HEAC jest jednym z podstawowych celów badawczych tego projektu, który pozwoli zrozumieć złożoną naturę HEAC i ich unikalne właściwości funkcjonalne.
Zadania naukowe związane z osadzaniem i optymalizacją parametrów wzrostu cienkich warstw HEAC zostaną przeprowadzone w laboratoriach Katedry Fizyki Cienkich Warstw na Wydziale Fizyki, Chemii i Biologii, Uniwersytetu Linköping w Szwecji.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.