Jesteś tutaj

Projekty krajowe

Projekty krajowe realizowane przez Centrum Nanobiomedyczne
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (MCNBM)
Interdyscyplinarne studia doktoranckie
„Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie” (PBS1/A9/13/2012)
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) „The PhD Programme in nanoscience and nanotechnology”
Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM
OPUS 3 "Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej"
Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej w widzeniu obuocznym ludzi
OPUS 6 „Przestrzenna organizacja nanocząstek za pomocą polimerowych układów samoorganizujących”
SONATA 6 „Badanie właściwości optycznych i elektrycznych elektroprzędzonych nanowłókien ceramicznych i nanorurek węglowych jako materiałów do konstrukcji sensorów i biosensorów"
„Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli Studi di Trieste”
SONATA 7 „Fabrykacja i zbadanie właściwości strukturalnych faz MAX oraz struktur MXenes na przykładzie węglików tytanu otrzymanych na nanomateriałach węglowych”
SONATA 7 „Nowe metody modyfikacji polidopaminy do syntezy multimodalnych nanomateriałów”
IUVENTUS+ „Nanowarstwy ZnO/ZnS do projektowania tranzystorowych układów biodetekcyjnych”
OPUS 8 „Kwantyfikacja natlenienia tkanek nowotworowych mierzonych techniką BOLD-MRI-kalibracją z oxymetrią EPRI”
OPUS 8 „Nanostruktury metali (Au, Fe, Co, Ni, stopy Heuslera) i tlenków metali przejściowych na epitaksjalnym grafenie: struktura i właściwości”
OPUS 8 „System dostarczania tlenku azotu do zastosowań biomedycznych”
PRELUDIUM 9 „Osadzanie cienkich warstw molibdenianu gadolinu techniką PLD - badanie ich właściwości multiferroicznych”
PRELUDIUM 9 „Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych jako potencjalnych systemów dostarczania leków w chorobach naczyń”
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki "Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego"
PRELUDIUM 10 "Otrzymywanie cienkich warstw faz MAX Tin+1AlCn metodą fizycznego osadzania par z wykorzystaniem wiązki elektronowej"
LIDER "Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej"
SONATA BIS 6 "Kubosomy-nanocząstki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania"
HOMING "Kryształy fononiczne do zastosowań w nano-urządzeniach kontrolujących przepływ ciepła i dźwięku"
HORIZON 2020 "European infrastructure for spectroscopy, scattering and imaging of soft mater (EUSMI)"
ESMI, European Soft Matter Infrastructure
Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent Magnets: NANOMAG
SoftComp NoE (Network of Excellence)
SONATA 11 "Analiza właściwości magnetycznych dwu- i trój- wymiarowych struktur tlenku grafenu"
SONATA 11 "Badanie właściwości biofotoniczny oraz electronowych nowych nanokompozytów porowaty krzem - tlenek cynku "
SONATA 11 "Liposomalne systemy typu "theranostic" wykorzystywane w obrazowaniu magnetycznorezonansowym i terapii fotodynamicznej - badania in vitro"
PRELUDIUM 11 "Ultracienkie warstwy i wyspy tlenku żelaza FeO(111) na Ru(0001) jako modelowe katalizatory reakcji utleniania CO do CO2"
HORIZON 2020 (RISE-2017) "Novel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection"
Projekt MNiSW "Rozwój nowych dwuwymiarowych materiałów tlenkowych i hetero struktur"
PO WER "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"
SONATA 12 "Właściwości transportowe grafenowych zaworów spinowych z kontaktami ze stopów Heuslera"
OPUS 12 „Samoorganizujące się nanocząstki magnetyt/srebro: potencjał biomedyczny i analiza mikrostruktury”
PRELUDIUM 12 “Nowe nanokompozyty oparte na nanostrukturach krzem/tlenek metalu (TiO2, ZnO) dla wydajnej produkcji wodoru poprzez fotoelektrochemiczne rozszczepienie wody”
PRELUDIUM 12 "Projektowanie i fabrykacja matryc o określonej topografii na bazie polimerów i nanostruktur węglowych do wzrostu i różnicowania neutralnych komórek macierzystych"
PRELUDIUM 12 "Wpływ terapeutycznych komponentów na wydajność kontrastowania paramagnetycznego układu liposomalnego w obrazowaniu MRI"
MINIATURA 1 "Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych"
MINIATURA 1 "Funkcjonalizacja grafenowych kropek kwantowych za pomocą ligandów specyficznie rozpoznających komórki nowotworowe"
SONATA 12 "Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-214 (3'-hydroksy-3,4,5,4'tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii raka jajnika"
MINIATURA 1 "Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metali"
FIRST TEAM "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties"
OPUS 13 "Elektrochemiczne sterowanie chemicznym składem i strukturą materiałów GOF i kompozytów RGO-metal w celu zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych wodoru"
MINIATURA 1 "Optymalizacja syntezy oraz procesu separacji wielkości jednościennych nanorurek węglowych"
OPUS 13 „Badanie złożonych procesów makromolekularnych z wykorzystaniem Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych” (konsorcjum)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl