OPUS 16: "Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr Radosław Mrówczyński
Budżet: 
2 333 200 PLN
Numer umowy: 
DEC-2018/31/B/ST8/02460


Ostatnio wiele uwagi poświęcono nanomateriałom i ich zastosowaniu w medycynie a zwłaszcza w walce z rakiem. Doprowadziło to do powstania nowej dziedziny - nanomedycyny, która jest interdyscyplinarną dziedziną badań na styku chemii, materiałoznawstwa, fizyki i medycyny oraz biologii. Zaletą nanomateriałów jest możliwość dostarczania leków do komórek nowotworowych i możliwość ich jednoczesnego stosowania w obrazowaniu, np. przy użyciu jądrowego rezonansu magnetycznego (MRI). Obecnie jedną z potrzeb w dziedzinie nanomedycyny są „inteligentne” materiały, które pozwalają na połączenie kilku metod terapeutycznych w jedna wielofunkcyjną platformę. W wyniku odpowiedniego przygotowania nanomateriałów powinny pozwolić one na  połączenie chemioterapii z fototerapią lub terapią genową. Poza tym pożądane jest, aby nośnik nadal posiadał cechy diagnostyczne pozwalające na stosowanie różnych metod obrazowania. Ponadto muszą wykazywać aktywne ukierunkowanie na komórki nowotworowe. Zarówno nanomateriały niosące na powierzchni lek przeciwnowotworowy, a także chemioterapeutyki podawane w standardowej chemioterapii wykazują zmniejszoną skuteczność ze względu na występowanie efektu oporności wielolekowej (and. Multiple drug resiatnce,MDR). Zjawisko to definiuje się jako nabycie przez komórki nowotworowe jednoczesnej niewrażliwości na kilka grup różnych środków terapeutycznych, które rozwijają się w odpowiedzi na zastosowanie pojedynczego leku cytostatycznego.

Dlatego też celem projektu jest opracowanie zaawansowanych nanomateriałów, które pozwolą przezwyciężyć wpływ oporności wielolekowej przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych cech nanonośników, tj. możliwość połączenia kilku terapii przeciwnowotworowych w jednym materiale, właściwości kontrastujące w MRI (lub inna technika obrazowania) i aktywne ukierunkowanie na komórki nowotworowe. Nasze badania przeprowadzimy w interdyscyplinarnym zespole zbudowanym z biologów i fizyków chemików i toksykologów wykorzystujących najnowszą infrastrukturę naukową a nasze hipotezy zamierzamy sprawdzić in vivo. Nasze wysiłki zostaną skierowane na zastosowanie otrzymanych materiałów w terapii raka wątrobowokomórkowego, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych i najczęstszych typów nowotworów na świecie.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.