MINIATURA 3 "Otrzymywanie i charakterystyka materiałów typu SILP (supported ionic liquids phase) o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnych"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr. inż. Roksana Markiewicz
Budżet: 
48 400,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
19.12.2019
Czas trwania: 
12 miesięcy
Numer umowy: 
2019/03/X/ST5/01384

Materiały SILP odnoszą się do cieczy jonowych, które są unieruchomione na różnego rodzaju nośnikach (np. krzemionka, nanocząstki magnetyczne, nanorurki węglowe itp.). Synergiczne działanie cieczy jonowych i ich nośników może wywołać szereg nowych właściwości i przy jednoczesnym zachowaniu zalet obu materiałów. Ich potencjał dostrzeżono głównie w katalizie, jednak ich zastosowanie jest o wiele szersze. W przypadku sorpcji na materiałach SILP, literatura do tej pory wskazuje na ich wykorzystanie do sorpcji m.in. CO2, lotnych związków organicznych, jonów metali ciężkich, związków organicznych (np. pochodnych fenolowych), czy odsalania lub odsiarczania. Przesłanką do wykorzystania SILP jako sorbentów jest przede wszystkim ich powinowactwo do odpowiedniego zanieczyszczenia (związku/materiału). Wykorzystanie cieczy jonowych w różnorodnych procesach często wiąże się z ich przewagą nad procesami istniejącymi, istnieje jednak szereg przeciwskazań: wysoką lepkość wszystkich IL (powolny transport masy), czy cena (szczególnie biorąc pod uwagę cały cykl życia – powstanie, wykorzystanie, recykling i/lub utylizację). Celem projektu jest otrzymanie cieczy jonowych unieruchomionych (immobilizowanych) na powierzchni (ang. supported ionic liquid phase, SILP), ich charakterystyka oraz określenie właściwości sorpcyjnych.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.