Jesteś tutaj

O CNBM


Centrum NanoBioMedyczne jest jednostką organizacyjną UAM powołaną wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską. Interdyscyplinarny profil działalności Centrum opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii. Centrum prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze nanonauki i nanotechnologii. Problematyka badawcza Centrum realizowana przez doktorantów obejmuje wytwarzanie nanomateriałów oraz zastosowanie tych materiałów do nanoelektroniki, fotowoltaiki, terapii celowanej i diagnostyki, inżynierii tkankowej, inżynierii komórkowej i biotechnologii.

Infrastruktura CNBM (budynek, laboratoria i wyposażenie) zostały sfinansowane w ramach projektu kluczowego Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne”

Nasz potencjał

  • laboratoria z unikatową aparaturą badawczą w zakresie nanotechnologii, o wartości 90 mln złotych;
  • kadra naukowa obejmująca ponad 20 profesorów z UAM i uczelni partnerskich oraz 25 profesorów zagranicznych uczelni partnerskich;
  • kadra naukowa obejmująca ponad 30 pracowników ze stopniem naukowym doktora z zakresu fizyki i biofizyki, chemii, nauk biologicznych, nauk technicznych, medycyny;
  • doktoranci, w tym ponad 40 doktorantów realizujących interdyscyplinarne prace doktorskie z nanonauki i nanotechnologii;
  • studenci, w tym 150 studentów studiów magisterskich, odbywających zajęcia dydaktyczne w laboratoriach CNBM, realizujących projekty magisterskie oraz biorących udział w seminariach magisterskich;
  • sieć naukowa, skupiająca obecnie ponad 40 zagranicznych i krajowych partnerskich ośrodków naukowych współpracujących z Centrum w zakresie wspólnego aplikowania o granty, przyjmowania doktorantów na staże, wymiany naukowej;
  • międzynarodowe konferencje naukowe, organizowane corocznie od 2011 r.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl